Удзел БССР и РБ у распрацоуцы и прыняцци международных актау

1.02.1944-Вярх. Савет прыняу закон «аб наданни саюзным рэспубликам паунамоцтвау у галине знешних зносин » . 8.05.1945-БССР на чале з наркомам мижнар. Спрау уключылася у работу Канферэнцыи ААН. Удзел у рабоце ААН паклау пачатак новаму этапу знешнепалит. Дзейнасци Бел., якая працякала у адпаведнасци з нормами мижнароднага права. Рэспублика вяла значную дыпламатычную пераписку, удзельничала у рабоце розных мижнародных Канферэнцый, была членам розных мижнародных арганизацый , мела дагаварную практыку. У 40-80-ыя гг. Р. удзельничала больш чым у 300 розных мижнар. Канферэнцый. Удзел БССР у кадыфикацыи и развицци мижнар. Права ажыццяуляуся у ходзе дыпламат. Кансультацый и перагаворау з прадстауниками розных дзяржау. Прадстауники БССР удзельничали у Парыжскай мирнай канферэнцыи 1946г. , скликаная з мэтай выпрацоуки мирных дагаворау з былыми саюзниками Германии, у Жанеускай и Брусельскай канф-х па кадыфикацыи важных нормау дыпламатычнага права. Вяликай была дагаворная практыка БССР канферэнцыя аб палит. правах жанчын ад 31 сак. 1953г.; мижнародная канвенцыя аб ликвидацыи усих формау расавай дыскрыминацыи и инш. Бел. дэлегацыя удзельничала ва усих сессиях Генеральнай Ассамблеи ААН. Яе члены вылучалися на розныя кируючыя пасты у ААН. Немалаважным з’яулялася членства БССР у спецыялиз. Установах ААН. Сусвет. Метэаралагичнай Арганизацыи, Мижнар. Арганиз. Працы, ЮНЭСКА, МАГАТЭ и инш. Таким чынам, пасля уступлення у члены ААН БССР атрымала рэальную магчымасць личыць сябе суверэнным и раунапрауным удзельникаммижнароднага права.


4225887669814315.html
4225909189982170.html
    PR.RU™