Порядок виконання завдання №2

Предыдущая1234567Следующая

(заповнення карти умов праці)

Необхідно визначити нормативні значення усіх факторів виробничого середовища відповідно “Карті умов праці” і визначити ступені шкідливості впливу кожного параметру. Заповнити карту умов праці.

Шкідливі хімічні речовини.

Для кожної хімічної речовини (згідно варіанта), згідно ГОСТ 12.1.005-88 «Воздух рабочей зони» (таблиця 1), визначаємо гранично допустиму концент-рацію (ГДК), клас небезпеки (І-ІV) і особливості дії на організм (А, Ф, К, Г).

В карті в графі 2 записуються назви цих речовин у порядку збільшення їх класу небезпеки і заповнюються графи 3 та 4. Знаходимо співвідношення фактичного значення параметра та нормативного. Якщо фактичне значення концентрації менше або дорівнює ГДК то в графах 6, 7, 8, 9, 10 карти ніяка помітка не встановлюється. В іншому випадку, тобто факт більше норми (Ф>Н), знаходимо ступінь шкідливості по таблиці 2. Для цього знаходимо в скільки разів факт перевищує норму (Ф/Н) і порівнюючи отримане число з діапазонами, що наведені в відповідному рядку таблиці (в залежності від особливості дії на організм), отримуємо ступінь шкідливості для даної речовини.

Таблиця 1

Граничнодопустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин в повітрі

Назва речовини Величина ГДК, мг/м3 Агрегатний стан Клас небез-пеки Особли-вості дії на організм
Пил рослинного і тваринного походження: а) деревний; б) з домішкою діоксида кремнію 8% а а IV IV А, Ф А, Ф
Силикатомісткий пил - азбестоцемент а IV Ф
Барвник антрахиноновий п II
Кремнію діоксид кристалічний а III Ф
Летучі продукти епоксидних смол 0,5 п II А
Розчинник 646 п III
Ртуть 0,01 п I
Смоли епоксидні: ЭД – 5 Э – 181 0,2 п п II II А А
Вуглецю сіроокис п III
Пропілен п IV
Кислота нікотинова а II
Формальдегід 0,5 п II Г, А
Целюлоза п III
Сірковуглець а III
Озон 0,1 п I Г
Ацетон п IV
Синтетичні миючі засоби а III А
Сополимер вінілхлориду і вінілацетату а IV
Фторопласт – 4 а III Ф
Діхлоретан п II
Свинець і його сполуки 0,01 а I
Хлор аУмовні позначення:

п - пари (гази); а - аерозоль;

Г - речовини з гостроспрямованим механізмом дії;

А - речовини, здатні викликати алергійні захворювання у виробничих умовах;

Ф - аерозоль переважно фіброгенної дії.

Якщо речовина має одночасно дві особливості дії на організм (наприклад Ф, К) то необхідно користуючись двома рядками таблиці 2 (в даному прикладі «Фіброгенної дії» та «Канцерогени»), визначити в кожному рядку ступінь шкідливості, а потім вибрати вищий і занести його в «Карту умов праці».

Таблиця 2

Класи умов праці залежно від вмісту шкідливих речовин

у повітрі робочої зони (перевищення ГДК, разів)

Фактор виробничого середовища Клас умов праці
Допус- тимий Шкідливий Небезпеч-ний
1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступінь
3.1 3.2 3.3 3.4
Шкідливі речовини 1 - 2 класів небезпеки за винятком перерахованих нижче £ГДК 1,1-3,0 3,1-6,0 6,1-10,0 10,1-20,0 >20
Шкідливі речовини 3 - 4 класів небезпеки за винятком перерахованих нижче £ГДК 1,1-3,0 3,1-10,0 >10
Речовини з гостроспрямованим механізмом дії – Г £ГДК 1,1-2,0 2,1-4,0 4,1-6,0 6,1-10,0 > 10
Алергени – А £ГДК 1,1-3,0 3,1-10,0 >10,0
Канцерогени – К £ГДК 1,1-3,0 3,1-6,0 6,1-10,0 >10,0
Аерозолі переважно фіброгенної дії – Ф £ГДК 1,1-2,0 2,1-5,0 5,1-10,0 >10,0

Шум

Відповідно ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» (таблиця 3) у графі «Вид трудової діяльності», прочитавши усі 14 розділів, необхідно знайти вид трудової діяльності або приміщення, які найбільш відповідають заданому робочому місцю і виписати. Потім із графи «Еквівалентні рівні звуку, дБА» виписати відповідне чисельне значення нормативного параметра.

Внести в графи 3 та 4 карти відповідно нормативний та фактичний рівень. Порівняти фактичне та нормативне значення. У випадках, коли факт більше норми (Ф>Н) необхідно визначити на скільки фактичне значення рівня перебільшує нормативне (Ф-Н) і порівнюючи отримане число з діапазонами відповідного рядка таблиці 4 визначити ступінь шкідливості.

Таблиця 3

Допустимі еквівалентні рівні звуку на робочих місцях у виробничих

приміщеннях та на території підприємств

Вид трудової діяльності, робоче місце, приміщення і території Еквівалент-ні рівні звуку, дБА
1. Творча, наукова, конструювання, проектування, програмування, викладання і навчання, робочі місця в проектно-конструкторських бюро, програмістів обчислювальних машин, у лабораторіях теоретичних робіт і обробки даних.
2. Висококваліфікована робота, що вимагає зосередженості, адміністративно-управлінська діяльність, вимірювальні й аналітичні роботи в лабораторії; робочі місця у кімнатах конструкторських приміщень.
3. Робота, що виконується з часто одержуваними вказівками й акустичними сигналами, робота, що вимагає постійного слухового контролю, операторська робота за точним графіком з інструкцією, диспетчерська робота; робочі місця в приміщеннях диспетчерської служби, кабінетах і приміщеннях спостере-ження і дистанційного керування з мовним зв’язком по телефону, на ділянках точної зборки, на телефонних і телеграфних станціях, у приміщеннях майстрів, у залах обробки інформації на ЕОМ.
4. Робота, що вимагає зосередженості, робота з підвищеними вимогами до процесів спостереження і дистанційного спостереженнями за виробничими циклами; робочі місця за пультами в кабінетах спостереження і дистанційного керування без мовного зв’язку по телефону; у приміщеннях лабораторій з гучним устаткуванням, з гучним устаткуванням у приміщеннях для розміщення гучного устаткування ЕОМ.
5. Виконання усіх видів робіт (за винятком перерахованих у п.1-4) на постійних робочих місцях у виробничих приміщеннях і на території підприємств.
6. Палати лікарень і санаторіїв, операційні лікарень.
7. Житлові кімнати квартир, житлові приміщення будинків відпочинку і пансіонатів, спальні приміщення в дитячих дошкільних установах і школах-інтернатах.

Продовження таблиці 3

8. Кабінети лікарів лікарень, санаторіїв, поліклінік, глядацькі зали концертних залів, номера готелів, житлові кімнати в гуртожитках.
9. Класні приміщення, аудиторії шкіл і інших навчальних закладів, конференц-зали, читальні зали, глядацькі зали театрів, клубів, кінотеатрів, зали судових засідань і нарад.
10. Робочі приміщення управлінь, робочі приміщення конструкторських, проектних організацій, науково-дослідних інститутів.
11. Зали кафе, ресторанів, їдалень, фойє театрів і кінотеатрів.
12. Торгові зали магазинів, спортивні зали, пасажирські зали вокзалів і аеропортів, приймальні пункти підприємств побутового обслуговування.

Таблиця 4

Класи умов праці залежно від рівня шуму, вібрації, інфразвуку та

ультразвуку на робочих місцях

Фактор виробничого середовища Клас умов праці
Допус-тимий Шкідливий Небезпечний
1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступінь
3.1 3.2 3.3 3.4
Шум, дБА екв. £ГДК до 85 86-95 96-105 106-115 >115*****
Вібрація загальна, лок. дБА £ГДК до 113 114-119 120-125 126-131 >131
Інфразвук, перевищення, дБ £ГДК <5*** 6-10 11-15 16-20 >20
Ультразвук повітряний, дБ £ГДК <10**** 11-20 21-30 31-40 >40

Ультразвук

Якщо на заданому вам робочому місці було знайдено ультразвук (таблиця 20), то необхідно подивитись, на якій частоті (кГц) він впливає на людину і, користуючись ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» (таблиця 5), знайти для цієї частоти відповідний нормативний рівень звукового тиску (дБ).

Внести в графи 3 та 4 карти відповідно нормативний та фактичний рівень. Порівняти фактичне та нормативне значення. У випадках, коли факт більше норми (Ф>Н) необхідно визначити на скільки фактичне значення рівня перебільшує нормативне (Ф-Н) і порівнюючи отримане число з діапазонами відповідного рядка таблиці 4 визначити ступінь шкідливості.

Таблиця 5


4220171990521719.html
4220206539939467.html
    PR.RU™